Privacyverklaring

Privacyverklaring Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus geleverde producten en diensten.

Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus, gevestigd te Rotterdam, p/a Jan Stuytstraat 9, 3067 EM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
  • E-mailadres
  • Van de meeste leden een foto

Verwerkt het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus verwerkt bijzondere persoonsgegevens, er wordt gevraagd tot welke kerk de leden behoren, van de leden die al heel lang op het koor zitten weten we dit niet.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. (Dit laatste moet technisch nog geregeld worden, op dit moment kunt u ons gewoon benaderen).

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en voorafgaande toestemming van ieder lid.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@deocantemus.nl.

Beveiliging
Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus gebruik maakt van de diensten van derden, zal het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal het Chr. Gemengd Koor Deo Cantemus u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via secretariaat@deocantemus.nl.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via secretariaat@deocantemus.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 10-05-2018.